entry from table Sword Smiths
Akitoshi
昭寿
Monjin Oizumi Shi Shirai Shigehide Ishii
1804
KZ1