Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3581 to 3600 of 3604
3581
Yukimune
行宗
Moritsugu, Gendai
1954
GT176

3582
Yukinaga
行長
Hoshu Takada Taira
1562
SK4,59, YS4,117

3583
Yukinaga
行長
Hoshu Takada Fujiwara
1660
AS4,27, CA3,86, JN15,6,33, KZ729

3584
Yukinaga
行長
Takada
1658
YS3,100, N4,310, ST1,821, NS820, NX871, TS433, S409, KZ664

3585
Yukinobu
行信
Yamato Senjuin
1150
N2,125-7

3586
Yukinobu
Kanji unknown
Satsuma
1852
JN14,3,21

3587
Yukisada
行貞
Osafune
1375
NK685-6, K469-70, J701
Juyo 26,200
3588
Yukishige
行重
Joshu Ju
1661
JT5

3589
Yukishige
幸重
Takahashi Motonoshin
1844
HH1,655

3590
Yukisuye
行末
Chikushu ju, Sa School
1355
N9,55

3591
Yukitsugu
行次
Ko Aoe
1213
N3,238,250

3592
Yukitsugu
行次
Bushu Takada ju

TS433

3593
Yukitsugu
幸継
Aoe/Bizen

TS431, TB30,28

3594
Yukiyasu
行安
Ko Naminohira
1293
FT49,L3&14/70,L3, MH188, UP134, N3,F86, NK1009, TS431, SZ288-9, JS134,137, JN20,3,11, YK651, J579, K468, NT3,290, YS4,33, TB18,L3*&17*/31,32/39,L3*

3595
Yukiyasu
行安
Naminohira
1293
YK652, FT41,6, NK1010, K468-9, NT3,292, TB10,8*

3596
Yukiyasu
行安
Yamato Suke/Kami, Naminohira
1848
N5,128,130,147,385,397, OT366, FT14,6, TS410, S410, JN14,1,13/14,3,27/20,4,27, HH651-3, NX1027, KZ676

3597
Yukiyoshi
行吉
Bingo Kuni, Ko-Mihara
Nambokucho
N3,301, JN28,5,29, IT26, BT862

3598
Yukiyoshi
行吉
Yamato Senjuin,
Kamakura
TB31,29

3599
Yukiyoshi
行吉
Chikushu Ju
1387
YK653

3600
Yukiyoshi
之吉
Gendai
1954
see Koreyoshi

|<  < page
>| displaying 3581 to 3600 of 3604