Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3581 to 3599 of 3599
3581
Yukinobu
Kanji unknown
Satsuma
1852
JN14,3,21

3582
Yukisada
行貞
Osafune
1375
NK685-6, K469-70, J701
Juyo 26,200
3583
Yukishige
行重
Joshu Ju
1661
JT5

3584
Yukishige
幸重
Takahashi Motonoshin
1844
HH1,655

3585
Yukisuye
行末
Chikushu ju, Sa School
1355
N9,55

3586
Yukitsugu
行次
Ko Aoe
1213
N3,238,250

3587
Yukitsugu
行次
Bushu Takada ju

TS433

3588
Yukitsugu
幸継
Aoe/Bizen

TS431, TB30,28

3589
Yukiyasu
行安
Ko Naminohira
1293
FT49,L3&14/70,L3, MH188, UP134, N3,F86, NK1009, TS431, SZ288-9, JS134,137, JN20,3,11, YK651, J579, K468, NT3,290, YS4,33, TB18,L3*&17*/31,32/39,L3*

3590
Yukiyasu
行安
Naminohira
1293
YK652, FT41,6, NK1010, K468-9, NT3,292, TB10,8*

3591
Yukiyasu
行安
Yamato Suke/Kami, Naminohira
1848
N5,128,130,147,385,397, OT366, FT14,6, TS410, S410, JN14,1,13/14,3,27/20,4,27, HH651-3, NX1027, KZ676

3592
Yukiyoshi
行吉
Bingo Kuni, Ko-Mihara
Nambokucho
N3,301, JN28,5,29, IT26, BT862

3593
Yukiyoshi
行吉
Yamato Senjuin,
Kamakura
TB31,29

3594
Yukiyoshi
行吉
Chikushu Ju
1387
YK653

3595
Yukiyoshi
之吉
Gendai
1954
see Koreyoshi

3596
Yukiyoshi
行慶
Taguchi, Gendai
1970
GT69

3597
Yukizane
行真
Bitchu, Seno Kaji

TB31,L2
Tokuju 10,31
3598
Yukizane
行真
Bizen
1260
YK643, TS429

3599
Zean
世安


see Toshiyasu, Mutsu Koto

|<  < page
>| displaying 3581 to 3599 of 3599